Beeinc werkt samen met Balkon.Bar

Hout uit de stad

Bee Inc. is onts­taan door een bes­taande honin­graat­vorm bijen­ho­tel doo­ront­wik­keld tot een kris­tal­vorm.
Deze kris­tal­vorm bleek veel fun­ctio­ne­ler te zijn, omdat het object gewa­pend moet zijn tegen wind en regen. De wilde bij moet hier immers rus­tig in kun­nen schui­len en zijn nest kun­nen bou­wen. Door­dat de gaten in het kris­tal haaks op de schuine wan­den staan en niet geheel door­ge­boord zijn is het tocht, wind en water vrij. Vorm volgt hier dus fun­ctie.

Bee Inc. wordt ver­vaar­digd uit wat de stad of het land­goed ons levert. Dit is een bewuste keuze. Jaar­lijks wor­den er in ste­den dui­zen­den bomen gekapt. Bomen die ziek zijn, te gevaar­lijk wor­den of in de weg staan. In de bos­sen van land­goe­de­ren wordt er gekapt om de bomen­po­pu­la­tie gezond te hou­den. Jaar­lijks dient een bos gerooid te wor­den!
Dit maakt Bee Inc. tot een mooi voor­beeld van de cir­cu­laire stad

Zo gebruikt Bee Inc. stads- en pro­vin­ciaals­hout. Het pro­vin­ciaals­hout is pro­duc­tie hout ver­vaar­digd uit mooie rechte stam­men. Uit dit hout wor­den de bijen­kris­ta­llen gemaakt die we in onze web­win­kel ver­ko­pen in de maat 50 cm. We wer­ken hier samen met lokale zage­ri­jen uit de stad en haar omge­ving.

De door Bee Inc., lokaal uit­ge­ko­zen zage­ri­jen, heb­ben het doel om deze bomen uit de stad en de pro­vin­cie te ver­wer­ken tot gere­gis­treerd, gezaagd en gedroogd hout, en zo te behou­den voor haar bewo­ners, in de vorm van eer­lijke pro­duc­ten. De Neder­landse bomen verd­we­nen mees­tal van wor­tel tot tak als afval ter plekke in een vers­nip­pe­raar en wer­den zo afge­voerd als com­post of brands­tof, zonde. Waa­rom zou je immers een boom uit je tuin of plan­tsoen laten ver­wij­de­ren en ver­vol­gens een schut­ting uit Scan­di­na­vië of een tuin-set uit Indo­ne­sië kopen? Een duur­zame en eco­lo­gis­che oplos­sing, want er wordt min­der hout geïm­por­teerd en getrans­por­teerd en de CO2 blijft ook nog eens in het hout zit­ten.

BALKONBAR op DÂK in Rotterdam
BALKON.BAR Live

Deja un comentario